Site icon המרכז לביטוח מנהלים

איזה ביטוח מנהלים אפשר לנייד?

ניוד ביטוח מנהלים - איזה סוג אפשר לנייד?במהלך חודש מאי 2015, נפל דבר בשוק החסכונות הפנסיוניים במדינת ישראל, אשר נשלט ברובו על ידי חברות הביטוח השונות. במועד זה, המפקחת על הביטוח במשרד האוצר, דורית סלינגר, הודיעה רשמית כי בכוונתה לאפשר "ניוד" של ביטוחי מנהלים, מחברת ביטוח אחת לשנייה, תוך שמירה על תנאי המבוטח. מדובר בלא פחות מרעידת אדמה מבחינת חברות הביטוח הישנות, אשר נהנו מזה שנים רבות מההכנסות הקבועות מטעם מספר רב של לקוחות "שבויים", אשר לא יכלו להתנייד לחברה אחרת, מחשש לאובדן התנאים הקיימים.

יש לציין עם זאת, כי הרפורמה החדשה אינה בהכרח רלוונטית עבור כלל המבוטחים בביטוחי מנהלים בישראל, וזאת במיוחד לאור השינויים המבניים המשמעותיים שחלו בביטוחים מסוג זה לאורך השנים. כדאי לזכור גם, כי בדומה לרפורמות נוספות שחלו לאורך השנים בשוק החיסכון הפנסיוני, גם במקרה זה מדובר אך בראשיתה של הרפורמה, אשר עם הזמן עשויה להיווכח רלוונטית גם למבוטחים נוספים בישראל.

איזה ביטוח מנהלים אפשר לנייד?

ביטוח מנהלים שנרכש החל מיוני 2001

בראש ובראשונה, הרפורמה החדשה מתייחסת למבוטחים בביטוחי מנהלים בישראל, אשר אופן החישוב של הקצבה הכספית לה יהא זכאי המבוטח עם יציאתו לפנסיה נעשה בעזרת מה שמכונה "מקדם המרה", ובאמצעות שיטת החישוב העדכנית, אשר נכנסה לתוקף בחודש יוני 2001. משכך, הרפורמה אינה רלוונטית, לפחות בשלב הראשון, עבור מבוטחים בביטוחי מנהלים שרכשו את הפוליסה טרם שנת 2001, וזאת לאור השוני המהותי באופן חישוב קצבת הפרישה.

ביטוח מנהלים בעל מקדם המרה נמוך וקבוע

אחת מהתופעות המשמעותיות, אשר הביאה לשינוי מהותי באופן חישוב הקצבה החודשית במסגרת ביטוחי המנהלים, היא העלייה המתמשכת בתוחלת החיים הממוצעת לאורך השנים, כאשר כתוצאה מכך, חלה עלייה תואמת ב"מקדמי ההמרה", המסמלים את תוחלת החיים הצפויה של המבוטחים לאחר יציאתם לפנסיה. בעוד שבפוליסות משנות ה-90, מקדם ההמרה עמד על מספר ממוצע של כ-140, הרי שבשנת 2012, המספר עלה לכ-210. יש לזכור, כי חישוב הקצבה החודשית נעשה באמצעות חלוקת הסכום הכולל שנצבר בקרן במקדם ההמרה, ומשכך העלייה במקדם ההמרה גררה הפחתה ניכרת בשיעור הקצבה החודשית עבור המבוטחים החדשים לאורך השנים.

במהלך שנת 2012, ולאור העלייה המתמשכת בתוחלת החיים, נוצר חשש במשרד האוצר כי מגמה זו עלולה להטיל עול כספי גובר והולך על חברות הביטוח, אשר יכולתן לצפות מראש את תוחלת החיים העתידית של מבוטחיהן, לאור ההתפתחויות העדכניות בתחום, הפכה למוטלת בספק במקרה הטוב. כתוצאה מכך, משרד האוצר הורה לחברות הביטוח להפסיק לשווק את ביטוחי המנהלים יחד עם מקדם המרה קבוע, וזאת החל מתחילת שנת 2013.

כתוצאה מכך, נוצרה קבוצה גדולה של מבוטחים, אשר חתמו על פוליסות הביטוח בשנים מוקדמות יחסית, ומשכך "זכו" ליהנות מחד ממקדמי המרה נמוכים ואטרקטיביים, ומאידך חויבו בדמי ניהול גבוהים לחברות הביטוח, אשר נועדו "לפצות" את חברת הביטוח בגין הסיכון שלקחה על עצמה.

ביחס למבוטחים אלו, כל מעבר לחברת ביטוח אחרת הוביל, טרם כניסת הרפורמה לתוקף, ל"איפוס" מקדם ההמרה, ומשכך לפגיעה בשיעור הקצבה החודשית בעת היציאה לפנסיה. עבור מבוטחים אלו, הרפורמה רלוונטית במיוחד, שכן כעת יש באפשרותם להתנייד לחברה אחרת, תוך שמירה על מקדם ההמרה הנמוך.

לסיכום

ולסיכום, הרפורמה החדשה בביטוח המנהלים בישראל, רלוונטית, לפחות בשלב הראשון, עבור מבוטחים העומדים בתנאים הבאים:

 

 

 

ראו גם:

האם כדאי לנייד את ביטוח המנהלים?

כיצד לנייד ביטוח מנהלים?

Exit mobile version