Site icon המרכז לביטוח מנהלים

כיצד לנייד ביטוח המנהלים?

כיצד לנייד את ביטוח המנליםביטוחי המנהלים בישראל הפכו במרוצת השנים למצרך לוהט בשוק החיסכון הפנסיוני, ולאחד מהצ׳ופרים העיקריים שכל מקום עבודה המכבד את עצמו מעניק לעובדיו. אמנם קרנו של ביטוח המנהלים ירד במידת מה החל משנת 2013, ובעקבות הפסקת שיווקו של מקדם המרה מובטח, כפי שנעשה טרם לכן, אבל התפיסה היוקרתית של ביטוח זה נותרה, לפחות בעיני פלח ניכר מהציבור הרחב, בעינה.

מסיבה זו, לאור מספרם הרב של המבוטחים בביטוחי מנהלים בישראל, ומאחר וכידוע, הספורט הלאומי הישראלי הוא במידה רבה ״התמקחות על מחירים״, אין פלא שמדי שנה, ישראלים רבים מתעניינים בהליך ניוד ביטוח המנהלים שברשותם, כאשר ניוד מסוג זה מתחלק לשני חלקים: מתניידים המבקשים להמיר את ביטוח המנהלים שברשותם באפיק חיסכון פנסיוני אחר, ומתניידים המבקשים להישאר עם ביטוח המנהלים שברשותם, אך לניידו לחברת ביטוח אחרת, וכך להטיב את תנאי הפוליסה שברשותם, ובדגש על דמי הניהול הנגבים מחשבונם.

המרת ביטוח המנהלים לאפיק חיסכון אחר

בהתאם לחוק בישראל, כל מבוטח באחד מאפיקי הביטוח הפנסיוני בישראל, למעט מספר מצומצם של חריגים, כפי שנקבעו בתקנות, רשאי לנייד את כספו בין חברות הביטוח השונות, וכן לשנות את אפיק החיסכון הפנסיוני בו הוא מושקע, כל זאת ללא עלות, ובהתאם להחלטתו הבלעדית.

במקרים אלו, על מנת לנייד את ביטוח המנהלים לאפיק חיסכון פנסיוני אחר, על המבוטח ראשית להגיע להסכמה מול חברת הביטוח אליה ברצונו לנייד את החיסכון הפנסיוני בדבר תנאי הפוליסה, כאשר חשוב לזכור, כי חברת הביטוח לא מחוייבת לקבל כל מבוטח, והדבר נקבע בכל מקרה לגופו. במידה והמבוטח החליט להמשיך בהליך הניוד, סכום החיסכון יועבר במלואו לחברה החדשה, ובהתאם לתנאי הפוליסה שנקבעו מראש.

ניוד ביטוח מנהלים מחברה אחת לחברה אחרת

בניגוד למצב הקודם, במסגרתו ניוד ביטוח המנהלים לאפיק חיסכון אחר כולל בחובו ויתור על תנאי הפוליסה הקודמת, הרי שבכל הנוגע לניוד ביטוח מנהלים מחברה אחת לחברה אחרת, הרי שהמצב שונה, וזאת בעקבות רפורמה חדשה, אשר מקורה בהחלטת המפקחת על הביטוח במשרד האוצר, גב׳ דורית סלינגר.

בהתאם לרפורמה החדשה, כל מבוטח יהא רשאי לנייד את ביטוח המנהלים שברשותו בין חברות הביטוח, ומשעשה זאת, חברת הביטוח החדשה תהיה מחוייבת להציע למבוטח תנאים זהים, או טובים יותר, לאלו מהם נהנה במסגרת הביטוח הישן. יצוין עם זאת, כי בשלב הראשון, הרפורמה רלוונטית אך עבור מבוטחים אשר רכשו פוליסת ביטוח מנהלים בין השנים 2012-2004, כאשר בעתיד ייתכן שהרפורמה תורחב גם למבוטחים בפוליסות ממועד מוקדם יותר.

היתרון העיקרי של הרפורמה החדשה, נעוץ בחשיבותה עבור המבוטחים אשר מחזיקים בביטוח מנהלים בעל מקדם המרה נמוך ומובטח, אשר מבטיח להם תשלום קצבה חודשית גבוהה יחסית לאחר פרישתם מעבודה. מבחינת אותם המבוטחים, אשר נדרשים לתשלום דמי ניהול גבוהים במיוחד, כל מעבר לחברת ביטוח אחרת גרר בחובו ויתור על מקדם ההמרה הנמוך והאטרקטיבי, ומשכך אותם המבוטחים היו למעשה ״שבויים״ בידי חברות הביטוח ודמי הניהול הגבוהים שלהן.

מבחינת אותם המבוטחים, הרפורמה החדשה היא כלי רב חשיבות, אשר מעניק להם יכולת מיקוח ממשית מול חברות הביטוח בכל הנוגע לדמי הניהול הנגבים מהם, ומאפשר להם להתנייד בחופשיות בין חברות הביטוח.

לצורך ביצוע הניוד, המבוטח נדרש לפנות ישירות לחברת הביטוח אליה הוא מבקש להתנייד, וזאת לצורך הסדרת פרטי המעבר. בשלב הבא, החיסכון הפנסיוני יועבר מחברת הביטוח הקודמת לזו החדשה, תוך שמירה על תנאי הביטוח הקיימים במקרה הרע, ושדרוגם במקרה הטוב.

ראו גם:

האם כדאי לכם לבצע ניוד ביטוח מנהלים?

מהו ביטוח מנהלים עם מקדם מובטח?

Exit mobile version