Site icon המרכז לביטוח מנהלים

העברת קופות גמל

העברה לקופות גמלקופות הגמל הן אחד מאפיקי ההשקעה הפנסיוניים המרכזיים בישראל, ובהן מחזיקים מספר רב של ישראלים, המועסקים כשכירים או כעצמאים בחברות שונות במשק. בדומה לסוגים אחרים של חסכונות פנסיוניים, כדוגמת ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה, גם קופות הגמל נועדו במרבית המקרים להבטיח את עתידו הכלכלי של המבוטח לאחר מועד פרישתו מעבודה, וזאת באמצעות מתן קצבה כספית חודשית קבועה, אשר תימשך מהסכום שהצטבר בקרן במועד פרישתו.

יצוין בהקשר זה, כי בהתאם לחוק בישראל, כל עובד שכיר זכאי ליהנות מהפקדה לחיסכון פנסיוני לבחירתו, כאשר אחת מהאפשרויות העומדות בפניו היא השקעה באחת מקופות הגמל בישראל, המנוהלות מטעם חברות הביטוח, ומפוקחות מטעם משרד האוצר.

בכל הנוגע לעובדים עצמאיים, אלו רשאים לבחור ולהפקיד לקופות הגמל שיעור מסוים מהכנסתם, אך אין מדובר בחובה המוטלת עליהם, אף שהדבר בהחלט מומלץ בראייה לטווח ארוך.

העברת קופות גמל – מה אומר החוק?

בהתאם לחוק בישראל, ההחלטה בדבר אפיק החיסכון הפנסיוני שיעמוד לרשות המבוטח נתונה בידיו באופן בלעדי, ויש באפשרותו להחליט בנוגע לזהות הגוף שבידו יופקד החיסכון הפנסיוני, ואף לניידו בין חברות הביטוח השונות הפועלות בתחום, וזאת מבלי שיידרש לשלם סכום כלשהו בגין המעבר.

חרף האמור לעיל, עד לחודש אוקטובר 2008 התקנות קבעו כי מבוטח, המחזיק בידו בחיסכון פנסיוני מסוג כלשהו, זכאי אמנם לנייד את החיסכון העומד לרשותו בין חברות הביטוח השונות, אך זאת תוך שמירה על האפיק הביטוחי הקיים. כך לדוגמא, בכל הנוגע לקופת גמל, מבוטח שהחזיק בקופת גמל, וביקש להעבירה מחברת ביטוח אחת לרעותה, היה יכול לעשות כן ובתנאי שהחיסכון הפנסיוני שברשותו יושקע גם בחברה הביטוח החדשה בקופת גמל, ולא יומר לביטוח מנהלים לדוגמא.

עם זאת, ביום ה-1 באוקטובר 2008, נכנסו לתוקפן תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) תשס"ח 2008, אשר קובעות כי למבוטח המחזיק ברשותו בחיסכון פנסיוני, ישנה הזכות לנייד את חסכונו בין חברות הביטוח השונות, וכן לשנות את אפיק החיסכון הפנסיוני עצמו.

משמעות הדבר, ביחס למבוטח המחזיק ברשותו קופת גמל באחת מחברות הביטוח, היא כי החל מאוקטובר 2008 יש באפשרותו לשנות את אפיק החיסכון הפנסיוני, מקופת גמל לביטוח מנהלים לדוגמא, וזאת הן במסגרת חברת הביטוח הנוכחית, והן במסגרת הכוללת של ניוד החיסכון הפנסיוני לחברת ביטוח חדשה.

משמעות הדבר היא, שהאפשרויות השונות העומדות בפני המבוטח בחיסכון הפנסיוני ביחס לאופן ניהול החיסכון, גדלו באופן משמעותי, כאשר הדבר פתח כמובן את שוק החסכונות הפנסיוניים בישראל לתחרות בין כלל הגופים, מה שבא לידי ביטוי בסופו של דבר בהוזלת דמי הניהול הנדרשים מהמבוטחים עצמם.

מתי לא ניתן להעביר קופת גמל?

חרף האמור לעיל, התקנות קובעות כי לא בכל המקרים, מבוטח המחזיק בקופת גמל על שמו זכאי להעבירה בין חברות הביטוח השונות. העברה שכזאת אינה אפשרית בכל אחד מהמקרים הבאים:

בנוסף לאמור לעיל, לא ניתן להעביר קופת גמל לקופה חדשה, אשר נסגרה לקבלת עמיתים חדשים.

במידה והמבוטח עומד בנהלים שלהלן, יש באפשרותו להמשיך בהליך ההעברה, כאשר משעה שזו אושרה, קופת הגמל תועבר לחברת הביטוח החדשה בתוך 20 ימי עסקים, וממועד זה קופת הגמל החדשה תיכנס לתוקפה.

ראו גם:

ניוד ביטוח מנהלים לקופות גמל

Exit mobile version