Site icon המרכז לביטוח מנהלים

ניוד מקדמי הבטחת תוחלת חיים – למה זה חשוב?

כדאיות ניודאחת מהבשורות המשמעותיות בתחום החיסכון הפנסיוני בישראל, הרלוונטית עבור המחזיקים בביטוחי מנהלים בישראל, הייתה החלטת משרד האוצר בסוף שנת 2012, בדבר הפסקת שיווקן של פוליסות ביטוח מנהלים הכוללות מקדם המרה מובטח. הכרזה זו, הפחיתה משמעותית מקרנה של פוליסת ביטוח המנהלים, והפכה אותה כדאית פחות עבור המבוטחים בישראל.

יצוין, כי עד מועד כניסת הרפורמה, חברות הביטוח השונות נהגו לשווק את ביטוח המנהלים יחד עם "מקדם המרה" קבוע, אשר מהווה למעשה חישוב של חודשי תוחלת החיים של המבוטח לאחר הגיעו לגיל הפנסיה. משכך, ככל שהמקדם עמד על מספר נמוך יותר, כך הקצבה החודשית ממנה נהנה המבוטח לאחר יציאתו לפנסיה עמדה על שיעור גבוה יותר מכלל הסכום שהצטבר בחשבון.

חשוב לזכור בעניין זה, כי העלייה בתוחלת החיים לאורך העשורים האחרונים לא חמקה מעיני חברות הביטוח, כאשר אלו החלו בהדרגה להעלות את הצפי לתוחלת החיים החודשית של המבוטחים החדשים – כלומר את מקדם ההמרה. במטרה לשמור על האטרקטיביות של ביטוחים אלו, חרף העלייה במקדם ההמרה, חברות אלו נהגו להציע הפחתה בתשלום דמי הניהול ללקוחות, אף כי לא בכל המקרים, ובכפוף ליכולת המיקוח של המבוטח בכל מקרה ומקרה.

ניוד מקדמי הבטחת תוחלת חיים – למה זה חשוב?

עבור המבוטחים בפוליסות הביטוח הישנות, בעלות מקדמי ההמרה המובטחים, כל מעבר לחברת ביטוח חדשה דרש עד היום פתיחה במשא ומתן מחודש ביחס לתנאי הפוליסה, ובפרט ביחס לשיעור מקדם ההמרה.

יש לזכור, כי בניגוד למצב בשנות ה-70 וה-80, בהן חברות הביטוח נהגו להציע מקדמי המרה מובטחים נמוכים במיוחד, כתוצאה מתוחלת החיים הנמוכה ששררה באותה עת, הרי שברבות השנים, מקדמי ההמרה עלו בשיעור חד, מיחס של 150-140 לשיעור של 210 ומעלה, ומשכך אין כמעט אפשרות למחזיקים בביטוחי מנהלים ישנים לשפר את מקדם ההמרה שברשותם.

עם זאת, במקביל להעלאת מקדמי ההמרה, חלה ירידה משמעותית בדמי הניהול אשר המבוטחים נדרשו לשלם לחברת הביטוח, כאשר ירידה זו אף עוגנה בהחלטת משרד האוצר משנת 2003, שהגבילה את אחוז דמי הניהול החודשיים שחברת הביטוח רשאית לגבות. כמובן שירידה זו בדמי הניהול אינה רלוונטית עבור בעלי ביטוחי המנהלים הישנים עם מקדם ההמרה הקבוע, שעודם ממשיכים לשלם דמי ניהול גבוהים משמעותית.

כתוצאה מכך, ובכל הנוגע למבוטח בעל ביטוח מנהלים בעל מתאם המרה נמוך וקבוע, הרי שהוא למעשה "שבוי" בידי חברות הביטוח, ומחויב בתשלום דמי ניהול גבוהים במיוחד, שכן כל מעבר לחברת ביטוח אחרת יוביל לאובדן מקדם ההמרה הנמוך והמובטח, מה שיגרור פגיעה משמעותית בחיסכון הפנסיוני שלו בסופו של דבר.

ניוד מקדמי הבטחת תוחלת חיים – בשורה חשובה לציבור המבוטחים

לאור המצב הבעייתי, ובמטרה לסייע לציבור המבוטחים ה"מוחזקים" בידי חברות הביטוח, ונדרשים לתשלום דמי ניהול גבוהים, הכריזה המפקחת על הביטוח במשרד האוצר לאחרונה בדבר רפורמה, במסגרתה יתאפשר למבוטחים בביטוח מנהלים לנייד את הפוליסה שלהם בין חברות הביטוח, תוך שמירה על מקדם ההמרה הקבוע. בשלב הראשון, הדבר יתאפשר לרוכשי ביטוחים בין השנים 2012-2004, ובהמשך לקהל יעד נוסף.

אפשרות הניוד רלוונטית בעיקרה עבור מבוטחים בעלי מקדם המרה נמוך וקבוע, אשר משלמים דמי ניהול גבוהים לחברת הביטוח. מבחינת אותם המבוטחים, הרפורמה החדשה היא כלי חשוב ביותר, המעניק להם לראשונה אפשרות "מיקוח" מול חברת הביטוח, במטרה לנסות ולהפחית את גובה דמי הניהול הנגבים מהם, ובמידה והדבר אינו מסתייע, לעבור לחברה אחרת, תוך שמירה על מקדם ההמרה הנמוך והאטרקטיבי.

Exit mobile version