Site icon המרכז לביטוח מנהלים

איך לקרוא נכון את הדו"ח רבעוני/שנתי של הפנסיה שלכם

איך לקרוא דוח פנסיהבהתאם להנחיות משרד האוצר, כל תושב בישראל המחזיק ברשותו בחיסכון פנסיוני פעיל, ללא קשר לסכום הצבור בו, זכאי לקבל בכל רבעון דו"ח פעילות ביחס לחיסכון שברשותו, ובנוסף דו"ח שנתי המרכז את כלל הפעילות בחיסכון לאורך השנה. כמו כן, גם מבוטחים המחזיקים בחיסכון פנסיוני שאינו פעיל, אשר שוויו הכולל נאמד ב-50,000 שקלים ומעלה, זכאים אף הם לקבל סיכום פעילות כאמור.

הדו"חות הרבעוניים והשנתיים נשלחים לכל אחת מהמבוטחים הנכללים ברשימה שלהלן, וזאת למענם האישי, כפי שמופיע בפרטים המצוינים בחשבון שברשותם. הדו"חות נשלחים כברירת מחדל באמצעות הדואר, אלא במידה והלקוח הסכים לקבלת הדו"חות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שברשותו, כאשר במקרה כזה, המבוטח יקבל דו"ח שנתי אישי מקוצר, כאשר הדו"ח המלא יהא זמין לעיונו בחשבונו האישי באתר החברה המשווקת את אפיק החיסכון.

חשוב לזכור בהקשר זה, כי אף שמבחינת מבוטחים רבים, קריאתם של דו"חות הפנסיה הרבעוניים והשנתיים מהווה משימה מייגעת למדי, ובמיוחד עבור אלו המחזיקים ביותר מחיסכון פנסיוני אחד, ומשכך נאלצים לעבור על מספר דו"חות שונים לגבי אותה התקופה המדווחת, הרי שבסופו של דבר, מדובר במידע מהותי בתכלית עבור כל תושב בישראל, שהרי "מספרים" אלו מייצגים, הלכה למעשה, את היקף הקצבה החודשית לה יהא זכאי המבוטח בסופו של דבר בעת פרישתו מעבודה.

משכך, חשוב מאוד שלא לתייק את הדו"חות ולהסתפק בכך, אלא לבחון בקפידה את הנתונים המפורטים בדו"ח, ובמידה ומשהו לא ברור, או שקיימת סתירה בין הנתונים בדו"ח, יש לפנות ישירות לחברת הביטוח בה מחזק החיסכון, או לחילופין ליועץ פנסיוני מומחה.

איך לקרוא דו"ח פנסיה?

דו"ח הפנסיה מורכב ממספר חלקים שונים, כמפורט להלן:

ריכוז נתונים אישיים למבוטח

כאן יפורטו פרטיו האישיים של המבוטח, ולרבות מועד הצטרפותו לחיסכון הפנסיוני, האם מדובר בחיסכון פעיל או שלא (תחת הרובריקה: סוג מבוטח), וכן מס' פוליסת הביטוח ופרטיו של המעסיק האחרון ממנו התקבלו הפקדות לחיסכון הפנסיוני. יש לוודא שפרטים אלו מעודכנים, וכי כל שינוי בסטאטוס האישי דווח ועודכן מטעם חברת הביטוח בהתאם.

פירוט תנועות למבוטח

בחלק זה, יפורטו כלל ההפקדות הכספיות שנעשו לקרן הפנסיה במהלך תקופת הדיווח אליה מתייחס הדו"ח. מדובר באחד מהחלקים העיקריים בדו"ח, כאשר מבחינת המבוטח, חשוב אכן לעקוב אחר שיעור ומועדי ההפקדות, ולהצליבן עם הפרטים המופיעים בתלושי המשכורת החודשיים אותם קיבל ממקום העבודה. במידה וקיים שוני בין האמור בדו"ח ובין המופיע בתלוש המשכורת, יש לברר מול המעסיק האם התגמולים אכן הועברו כנדרש.

פרטים כלליים על קרן הפנסיה

בחלק זה, מופיעים הפרטים הכלליים ביחס לאפיק ההשקעה אליו משויך המבוטח בחיסכון הפנסיוני שברשותו, ולרבות מהות האפיק, שיעור דמי הניהול הממוצעים שנגבו ממבוטחים נוספים המושקעים באותו האפיק, וכן שיעור התשואה הנומינלית שהתקבלה באפיק זה.

ריכוז תנועות ויתרות בתוכנית המבוטח

חלק זה מהווה למעשה אחד מהחלקים המהותיים ביותר מבחינת המבוטח, ומספק לו את כלל המידע המהותי לו עליו להיות מודע בהקשר לחיסכון הפנסיוני שברשותו. כאן מפורטת יתרת הזכאות אשר עמדה לרשותו של המבוטח במועד תחילת תקופת הדיווח אליה מתייחס הדו"ח, סיכום בדבר סך ההפקדות שהועברו לחיסכון הפנסיוני במהלך התקופה הנסקרת, וכן שיעור הרווחים מקרן הפנסיה שנזקפים לזכותו של המבוטח.

ריכוז דמי ניהול שנגבו בפועל בתוכנית מהמבוטח

בחלק זה, מפורט שיעור דמי הניהול הכוללים אשר נגבו מהמבוטח במהלך התקופה לה מתייחס הדו"ח, וזאת בהתייחס לשני פרמטרים שונים: באחוזים מכלל ההפקדות/נכסים, וכן בשווי הכספי בפועל.

Exit mobile version