Site icon המרכז לביטוח מנהלים

יתרונות וחסרונות ניוד חיסכון פנסיוני

יתרונות וחסרונותבהתאם לתקנות משרד האוצר, כל תושב ישראלי, המועסק בישראל ומחזיק על שמו בחיסכון פנסיוני המוחזק בידי אחת מהחברות הפועלות בשוק, רשאי לנייד את הביטוח שברשותו בין החברות השונות, אשר קיבלו אישור פעילות מטעם משרד האוצר, וכן לעבור בין אפיקי החיסכון השונים, דהיינו בין ביטוח מנהלים, קופת גמל וקרן פנסיה.

התקנות קובעות, כי ההחלטה בדבר ניוד החיסכון הפנסיוני נתונה בלעדית בידי התושב, או בידי האפוטרופוס הרשמי שלו, במקרים שנקבעו בחוק. הניוד עצמו מתבצע ללא עלות, וללא פגיעה כלשהי בסכום אשר נצבר בחיסכון הפנסיוני. רק במידה ומדובר בביטוח אשר נמכר טרם שנת 2007, המעבר עשוי לגרור חיוב בגין עמלות משיכה, בהתאם לתנאי הפוליסה.

מהם היתרונות בניוד חיסכון פנסיוני?

ניוד החיסכון הפנסיוני מהווה בראש ובראשונה כלי משמעותי הנתון בידי המבוטח עצמו, המאפשר לו יכולת מיקוח מול החברה בה מושקע כספו.

ניתן להשוות זאת במידה רבה לאפשרות הניידות בשוק הסלולר, כאשר יכולת זאת להתנייד בין החברות מאפשרת לצרכן להטיב את תנאיו מול החברה הסלולרית, ואף לעבור לחברה אחרת, המציעה לו תנאים משופרים מאלו שהוצעו לו בחברה הישנה.

חרף ההבדלים המהותיים בין שוק הסלולר לשוק החיסכון הפנסיוני, הרי שברמה הכוללנית, יתרונות אלו חלים גם בכל הנוגע לניוד החיסכון הפנסיוני. כידוע, החברות השונות בשוק הפנסיוני משקיעות את החסכונות הפנסיוניים שברשותן באפיקים מניבים מסוימים, כאשר בתמורה, המבוטח נדרש לשלם דמי ניהול, העומדים על אחוז מסוים מההפקדות החודשיות, ומסכום החיסכון הכולל.

מסיבה זו, ניוד החיסכון הפנסיוני מאפשר בראש ובראשונה למבוטח לנהל משא ומתן מול החברה המבטחת, במטרה להוזיל את דמי הניהול הכלליים, וכן את שאר תנאי הפוליסה. במידה והדבר אינו מסתייע, המבוטח רשאי להעביר את החיסכון לכל חברה אחרת בשוק, כאוות נפשו.

יתרון נוסף ומהותי, נובע מהמגוון הרחב של אפיקי החסכונות הפנסיונים בשוק, ומההבדלים המהותיים ביניהם. כתוצאה מכך, כל אפיק הינו בעל יתרונות וחסרונות משלו, ומשכך כל מבוטח יפיק תועלת מחיסכון שונה, המותאם במיוחד למצבו הכלכלי, להיקף הפקדותיו בקרן, לאופן התנהלותו הכולל ועוד. מסיבה זו, ניוד החיסכון הפנסיוני הוא כלי מבחינת המבוטח להתאים את החיסכון הפנסיוני למצבו ולנתוניו האישיים, ובמידת הצורך אף לחלקו למספר אפיקים, כל זאת בהתאם לשיקול דעתו.

מהם החסרונות בניוד חיסכון פנסיוני?

מבחינת המבוטח עצמו, החיסרון היחיד בניוד החיסכון הפנסיוני שברשותו עלול לנבוע מניוד פזיז ולא מחושב, אשר יגרור פגיעה בהיקף הכיסוי הביטוחי, ובהיקף הקצבה ממנה ייהנה בסופו של דבר. חשוב לזכור בהקשר זה, כי המעבר בין אפיקי החיסכון השונים עשוי להשפיע באופן משמעותי על גובה הקצבה החודשית ממנה ייהנה המבוטח לאחר יציאתו לפנסיה, לטובה או לרעה.

יצוין עם זאת, כי בכל הנוגע לביטוחי מנהלים, ובפרט עבור מבוטחים המחזיקים בביטוח מנהלים אשר נרכש בין השנים 2004-2012, המצב פשוט יותר, שכן בהתאם להחלטת המפקחת על הביטוח במשרד האוצר, ניוד ביטוח מנהלים מחברה אחת לאחרת מחייב את החברה החדשה לשמור על תנאיו של המבוטח, או להציע לו תנאים טובים יותר. בעתיד אפשרות זאת עשויה להתרחב למחזיקים נוספים בביטוח המנהלים, ובהתאם להחלטת משרד האוצר.

מסיבה זו, ועל מנת למקסם את היתרונות הגלומים בניוד החיסכון הפנסיוני, חשוב להקפיד, טרם קבלת ההחלטה, על התייעצות עם יועץ פנסיוני מוסמך ובעל ניסיון, אשר מתוך ניסיונו, ובהתאם למאפייניו הפרטניים של הלקוח עצמו, יוכל להמליץ לו על אפיק החיסכון המותאם במיוחד לצרכיו, אשר יבטיח את מקסום זכויותיו במועד פרישתו מעבודה.

Exit mobile version